Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Vláda chce privatizérom prihrať milióny. Očakávame, že zasiahnu poslanci

Demokrati sa obracajú na poslancov NR SR vo veci vládneho návrhu novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorou sa prenášajú náklady na ich sanáciu v omnoho väčšej miere ako doteraz na štát. 

Schválenie návrhu zákona by znamenalo, že podnikateľom, spravidla právnym nástupcom privatizérov bývalých štátnych podnikov, ktoré predstavujú najväčšie environmentálne záťaže, „prihrá“ vláda SR stovky miliónov eur. Doteraz totiž museli na sanáciu týchto záťaží vynaložiť prostriedky práve títo podnikatelia, alebo náklady dodatočne štátu refundovať. Predloženým návrhom zákona by sa zrušil inštitút refundácie a tá by sa stala nevymáhateľnou. 

Na tému upozorňuje člen predsedníctva Demokratov, Michal Kiča a hovorí, že po zmene zákona by súkromný sektor bral zisk a štát znášal náklady: „Ako modelový príklad môže slúžiť areál bývalého Istrochemu. Náklady na sanáciu záťaže na jeho území sú približne 360 mil. eur. Vlastník pozemkov sanáciu odmieta vykonať. Ak by ju skôr či neskôr vykonal štát z verejných prostriedkov, podľa doterajšieho mechanizmu by mu vznikol nárok na náhradu nákladov, a to najviac v sume trhovej hodnoty pozemku. Pozemky Istrochemu sú z hľadiska developingu v Bratislave mimoriadne lukratívne. Ak návrh vlády odobria poslanci, bude štát sanáciu financovať sám a právnemu nástupcovi privatizéra zostanú lukratívne pozemky, očistené od envirozáťaže a teda zhodnotené na úkor štátu, ktoré bude môcť následne predávať s obrovským ziskom,“ ilustruje Kiča a dodáva, že po zmene zákona bude ochota developera financovať sanáciu záťaže nulová. 

Kiča zároveň ponúka riešenie vo forme pozmeňujúceho návrhu, ktorý zachová mechanizmus refundácie len pre pozemky, ktoré boli predmetom privatizácie. Navrhuje zachovať mechanizmus náhrady vynaložených nákladov na sanáciu zo strany vlastníka pozemku, avšak, oproti súčasnému stavu by sa jednalo len o tie pozemky, ktoré boli predmetom tzv. privatizácie. Tým sa zachováva podstata a účel pôvodnej právnej úpravy, odstraňujú sa vytýkané prvky ústavnoprávnej kolízie a mechanizmus sa zužuje len na tie subjekty, u ktorých úhradu nákladov možno spravodlivo požadovať.

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte