Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Zásady spracúvania osobných údajov

v súlade s článkom 13 a súvisiacich Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („ďalej len nariadenie GDPR“).

Zásady spracúvania osobných údajov poskytujú kompletný a vyčerpávajúci prehľad tak povinne poskytovaných informácii ako aj doplňujúcich informácii o spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom Demokrati, Miletičova 21, 821 08 Bratislava – Ružinov, číslo registrácie strany: SVS-OVR1-2018/004572 (ďalej len „prevádzkovateľ“). A to tak, aby osoby, ktorých sa údaje týkajú, získali dôveru v zákonnosť spracúvania osobných údajov. 

Rešpektujeme a v plnej miere uplatňujeme požiadavky nariadenia GDPR. Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás prostredníctvom ochranaudajov@smedemokrati.sk.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkujeme webovú stránku www.smedemokrati.sk, prostredníctvom ktorej informujeme o našej činnosti, získavame nových členov a darcov.

Vedieme evidenciu záujemcov o kontaktovanie v súvislosti so stranou Demokrati, jej sympatizantov a darcov, pričom v tejto súvislosti spracúvame aj citlivé osobné údaje týkajúce sa politického presvedčenia.

Taktiež spracúvame osobné údaje za účelom zasielania pravidelného newslettera a iných elektronických správ alebo telefonickej komunikácie, prípadne sms komunikácie s informáciami týkajúcimi činnosti strany Demokrati. Takto uskutočňujeme spracúvanie osobných údajov výlučne v rozsahu a prostriedkami uvedenými v týchto Zásadách spracúvania osobných údajov. Prikladáme maximálnu pozornosť na dodržanie transparentnosti a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov.

Úvodné vysvetlenie

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

pre zaistenie vedenia databázy záujemcov o kontaktovanie v súvislosti so stranou Demokrati, sympatizantov a darcov strany a pre zaistenie komunikácie o jej činnosti, v súlade s ustanovením článku 9 ods. 2 písm. d) nariadenia GDPR, spracovávame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

pre zaistenie zasielania pravidelného newslettera a iných elektronických správ v nasledovnom rozsahu:

Osobné údaje sa spracúvajú na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, pričom udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje sa spracúvajú aj na právnom základe oprávneného záujmu strany Demokrati, ktorý spočíva vo vykonávaní politickej činnosti v prospech potenciálnych voličov a kandidátov vo voľbách.

A. Ako sa získavajú osobné údaje?

1.    Informácie priamo od dotknutých osôb

Žiadosť o kontaktovanie

Návštevníci webového sídla www.smedemokrati.sk žiadajúci o kontakt v súvislosti so stranou Demokrati vypĺňajú žiadosť o kontaktovanie, v ktorej uvedú: meno a priezvisko, ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, rok narodenia, email, telefónne číslo. 

Dotazník – pomoc v kampani

Návštevníci webového sídla www.smedemokrati.sk prejavuúci vôľu pomôcť strane Demokrati v kampani vypĺňajú dotazník, v ktorom uvedú: meno a priezvisko, ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, rok narodenia, email, telefónne číslo. 

Darovací formulár

Dotknuté osoby, ktoré prejavia vôľu podporiť politickú stranu Demokrati na webovom sídle www.smedemokrati.sk finančným darom, vyplnia formulár, v ktorom uvedú:

Prihlásenie na odber Newslettera

Dotknuté osoby, aby mohli dostávať newsletter a iné elektronické informácie udelia súhlas so spracovaním osobných údajov, kde uvedú emailovú adresu.

Cookies

Využívame cookies a podobné technológie na sledovanie užívateľského správania. Používanie týchto technológii sa riadi osobitnými Pravidlami na používanie cookies. Užívatelia spravujú použitie týchto technológii jednak užívateľským nastavením prehliadačov a tiež udelením súhlasom, ktorý môžu odvolať. 

B. Ako sa spracúvajú osobné údaje?

1.    Informovanie o činnosti strany Demokrati

Pre realizáciu a podporu činnosti strany Demokrati využívame osobné údaje záujemcov o kontaktovanie, sympatizantov a darcov na ich pravidelné informovanie. 

2.    Marketing  – zasielanie newslettra a noviniek 

Využívame získané osobné údaje od užívateľov na zasielanie noviniek o činnosti strany Demokrati.

3.    Príjemcovia osobných údajov

Poskytujeme získané osobné údaje užívateľov kandidátom do volieb prezidenta SR, do Národnej rady SR, do územnej samosprávy a do Európskeho parlamentu. 

C. Aké práva máte?

Uplatňovanie práv, ktoré Vám garantuje GDPR, je z nášho pohľadu posilnením Vašej dôvery v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov. Máte preto možnosť si uplatniť nasledovné práva:

1.    Právo na prístup k údajom  

Užívatelia majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.

2.    Právo na opravu údajov  

Užívatelia majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne ich osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.

3.    Právo na výmaz

Máte právo žiadať, aby strana Demokrati ukončila spracúvanie a vymazala všetk vaše osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené GDPR. Najmä v situáciách, kedy užívatelia odvolajú udelený súhlas alebo pominie účel, na ktorý sa údaje spracúvali. 

4.    Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti spracúvania osobných údajov, a to na dobu umožňujúcu strane Demokrati overiť správnosť osobných údajov. 

5.    Právo na prenos

Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb. 

6.    Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov:
a)    spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu alebo plnenia úloh vo verejnom záujme,
b)    spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.

7.    Kontaktné údaje pre uplatnenie práv

Práva môžete uplatniť aj prostredníctvom nami poverenej osoby: kontakt@smedemokrati.sk.

8.    Kontaktné údaje na dozorný orgán

Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

D. Doplňujúce informácie

1.    Neplnenie zákonnej povinnosti

Poskytovanie osobných údajov v zmysle týchto Zásad spracúvania osobných údajov nie je plnením zákonnej požiadavky podľa GDPR alebo osobitného zákona.

2.    Oprávnený záujem

Strana Demokrati spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu pri zabezpečovaní svojej činnosti, komunikácii so žiadateľmmi o kontakt, sympatizantmi, darcami a zabezpečení bezpečnosti osobných údajov. Oprávnený záuje spočíva ďalej aj:
–    v ochrane žiadateľov o kontakt, sympatizantov a darcov pred nekalými praktikami,
–    v zabezpečení súladu s požiadavkami všeobecne záväznými právnych predpisov v SR.

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail