Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Šéfka inšpekcie rozhodla v prospech známeho, navyše, za cenu znečisteného ovzdušia v Tisovci

Strana Demokrati vyzýva na okamžité odvolanie generálnej riaditeľky Slovenskej inšpekcie životného prostredia Kataríny Jankovičovej. Dôvodom je vydanie nezákonného rozhodnutia v prospech podnikateľského subjektu, na čele ktorého je jej známy. Pre zaujatosť nemala Jankovičová vo veci konať, nie to ešte rozhodovať. 

Jankovičová bola donedávna poverená generálna riaditeľka sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) Ministerstva životného prostredia SR (ministerstvo). V tejto funkcii vydala 23. januára 2024 rozhodnutie v tzv. zisťovacom konaní, v ktorom v rámci procesu EIA povolila realizáciu investície Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna – biomoasa” prevádzkovateľa cementárne v meste Tisovec a určila, že táto investícia sa nebude posudzovať v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

Rozhodla tak napriek tomu, že samotné odborné útvary ministerstva nesúhlasili s vydaním rozhodnutia, požadovali stanovenie prísnejších podmienok a najmä, vykonanie procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie,” uvádza Michal Kiča, expert na právo životného prostredia a člen predsedníctva strany Demokrati. Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia ministerstva totiž upozornila, že mesto Tisovec sa nachádza v oblasti riadenia kvality ovzdušia s rizikovým stupňom 3, teda najvyšším. Požadovala, aby sa určili alternatívy náhrady paliva tak, aby sa nenavyšovali množstvá emisií v regióne. Rozhodnutie Kataríny Jankovičovej túto požiadavku ministerstva absolútne odignorovalo. 

Odbor integrovanej prevencie ministerstva s vydaním rozhodnutia nesúhlasil. Upozornil, že pre zlú kvalitu ovzdušia v Banskobystrickom samosprávnom kraji Slovenská republika prehrala súd na Súdnom dvore Európskej únie, ktorý rozsudkom v roku 2022 určil, že dlhodobo dochádza k porušovaniu smerníc EÚ o kvalite ovzdušia práve v tejto aglomerácii. Odbor preto požadoval vykonať všetky potrebné opatrenia a predísť akémukoľvek ďalšiemu znečisteniu, inak sa vystavujeme vysokému riziku podaniu ďalšej žaloby, tentokrát už o pokutu. 

Jankovičová tak úplne odignorovala závažné výhrady a požiadavky odborných útvarov jej vlastného ministerstva. Bez uvedenia dôvodov v prospech investora rozhodla, že tento bude môcť výrazne znečisťovať ovzdušie v okolí Tisovca tuhými znečisťujúcimi látkami bez toho, aby sa vykonali všetky potrebné dopadové štúdie. Formálne stanovené podmienky nedokážu zabezpečiť ochranu životného prostredia. „Odignorovala možné zdravotné dopady na obyvateľov a aj bezprostredné riziko podania ďalšej žaloby proti Slovensku pre neplnenie rozsudku, tentokrát so skoro istými astronomickými pokutami,” dopĺňa Kiča. 

Šokujúcim zistením je, že konateľom a riaditeľom investora Calmit, spol. s r.o. je Peter V., známy Kataríny Jankovičovej. Svojím priateľstvom sa netaja napríklad ani na sociálnych sieťach. Jankovičová tak nesmela vo veci konať a už vôbec nie rozhodovať pre jej zaujatosť”, upozorňuje Kiča. Svoju predpojatosť zákonným postupom neoznámila. Naopak, nielenže vo veci rozhodovala, ale rozhodla v príkrom rozpore so Správnym poriadkom a zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, proti stanoviskám útvarov ministerstva a v prospech investora. 

Jej rozhodnutie ignoruje záujem Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom EÚ a aj zdravie obyvateľov Tisovca a okolia. Naviac, investor po nástupe Kataríny Jankovičovej neštandardne dokladal do spisu nevyžiadané vyjadrenia, ktoré sa snažili spochybniť stanoviská odborných organizácií ministerstva, čo tiež nasvedčuje nadštandardnej komunikácii so zamestnancom konajúcim vo veci. 

V tejto veci bol podaný Michalom Kičom rozklad, o ktorom bude rozhodovať minister životného prostredia v ďalšom procesnom postupe. Je zrejmé, že Katarína Jankovičová je nespôsobilá viesť Slovenskú inšpekciu životného prostredia, keďže preukázateľne v rozpore so zákonom uprednostnila záujmy s ňou spriazneného podnikateľského subjektu, a to na úkor ochrany životného prostredia, zdravia obyvateľov a záujmov Slovenskej republiky. Jediným krokom, ako na tieto škandalózne zistenia môže reagovať minister Taraba, je okamžité odvolanie Kataríny Jankovičovej z funkcie generálnej riaditeľky Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Pokiaľ tak neurobí, dáva jasne najavo, že zisk spriaznených podnikateľských subjektov je mu prednejší ako zdravie obyvateľov a záujem Slovenska,” uzatvára výzvu Michal Kiča. 

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte