Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Stanovy

Konsolidované znenie v zmysle zmeny Stanov por. č. 1 zo dňa 2. decembra 2023

Časť I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1. Program, ciele činnosti a hodnoty strany
Článok 2. Vznik a právne postavenie, názov, skratka a sídlo
Článok 3. Územná pôsobnosť
Časť II. ČLENSTVO
Článok 4. Vznik členstva a registrácia členov
Článok 5. Práva a povinnosti člena
Článok 6. Zánik členstva, vylúčenie a pozastavenie členstva
Článok 7. Sympatizant
Časť III. VNÚTORNÉ USPORIADANIE STRANY, ORGÁNY A ICH PRÁVOMOCI
Článok 8. Organizačná štruktúra strany
Článok 9. Okresné organizácie
Článok 10. Krajské organizácie
Článok 11. Republikový snem
Článok 12. Republikové predsedníctvo
Článok 13. Predseda
Článok 14. Podpredsedovia strany, Členovia Predsedníctva
Článok 15. Generálny sekretár
Článok 16. Centrálna kancelária a Krajské kancelárie
Článok 17. Odborné platformy a Partnerské združenia strany
Článok 18. Etická komisia
Článok 19. Revízna komisia
Článok 20. Rozpočtová rada
Článok 21. Poradca pre politické záležitosti
Časť IV. HOSPODÁRENIE STRANY
Článok 22. Príjmy, výdavky a hospodárenie strany
Časť V. VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 23. Funkčné obdobie a uznesenia orgánov
Článok 24. Konanie v mene strany
Článok 25. Vnútorné predpisy
Článok 26. Postup pri zmene stanov a ich platnosť a účinnosť
Článok 27. Zrušenie a zánik strany
Článok 28. Transparentnosť a inkluzívna jazyková doložka
Článok 29. Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Cieľom Demokratov je zabezpečiť pokojný, bezpečný a prosperujúci domov pre každého občana Slovenskej republiky. O poverenie realizovať svoj program sa Demokrati uchádzajú v slobodných voľbách. Účasť strany na riadení štátu sa bude zakladať na možnosti presadiť konkrétne programové priority a ciele a zároveň zabezpečiť politickú stabilitu štátu.

(2) Fungovanie strany je založené na princípoch integrity, tímovej spolupráce, zdieľaní vedomostí, vzájomného rešpektovania, inovatívnosti a otvorenosti.

(3) Ako Demokrati:
a) nadväzujeme na generácie demokratov (M. Hodža, M. R. Štefánik, Š. Osuský, J. Lettrich) chápajúcich národný záujem Slovenska v ukotvení v západoeurópskej kultúrno-civilizačnej tradícii; bezpečnú budúcnosť a prosperitu Slovenska spájame s integračnými zoskupeniami slobodných a demokratických štátov ako sú Európska únia a Organizácia Severoatlantickej zmluvy; podporujeme pokračovanie integrácie Európskej únie aj jej rozširovanie o ďalšie štáty spĺňajúce kritériá;
b) nadväzujeme na myšlienkové dedičstvo 17. novembra 1989; presadzujeme budovanie otvorenej tolerantnej spoločnosti, rešpekt k základným ľudským právam a slobodám, rovnosť pred zákonom, solidaritu, trhovú ekonomiku, európsku identitu a chápanie politiky ako verejnej služby;
c) hlásime sa k vystúpeniu proti zahraničnému aj domácemu fašizmu v Slovenskom národnom povstaní; netolerujeme diskrimináciu, rasizmus vrátane antisemitizmu a nenávistné prejavy, považujeme ich za nezlučiteľné s víziou budovania Slovenska ako pokojného a bezpečného domova pre každého;
d) hájime liberálnu demokraciu, ako najlepšiu z mysliteľných foriem vlády, pretože najplnšie zodpovedá právu každého jednotlivca spoluurčovať usporiadanie verejného života a uvoľňuje tvorivý potenciál človeka v prospech rozvoja spoločnosti;
e) posilňujeme dôveru ľudí v budúcnosť; podporujeme vytváranie podmienok, aby každý mal možnosť svojou prácou zabezpečiť seba a svoju rodinu, alebo blízkych. Aby každý mal možnosť uspieť, a aby bolo postarané o najslabších;
f) veríme v silu právneho štátu; fungujúca demokracia musí byť predvídateľnou vládou zákona, nie vládou zákonom; súčasťou právneho štátu sa musí stať aj právo na rozhodnutie nezávislého a nestranného súdu;
g) konáme tak, aby občania dôverovali fungujúcim verejným inštitúciám; budeme presadzovať rozširovanie možnosti uplatňovať právo na dobrú správu vecí verejných;
h) vytvárame podmienky pre nestrannosť, profesionalitu a akcieschopnosť verejných inštitúcií, ktoré majú ochranu verejného záujmu, rovnosť pred zákonom a kontrolu výkonnej moci presadzovať z úradnej a zákonnej povinnosti;
i) presadzujeme opatrenia posilňujúce transparentnosť konania a rozhodovania orgánov verejnej moci a obmedzujúce možnosť ich zneužívania na osobný, podnikateľský či stranícky prospech;
j) chápeme a garantujeme nezastupiteľnú rolu slobody slova a úlohu médií pri zabezpečovaní práva na poskytovanie a šírenie informácií; podporujeme primeranú reguláciu platforiem internetových sociálnych sietí na úrovni politík Európskej únie pre bezpečnejší online priestor pre používateľov a elimináciu hybridných dezinformačných hrozieb;
k) v zložitom, globálne prepojenom svete podporujeme smerovanie od centralizovanej k decentralizovanej spoločnosti; digitálna transformácia poskytuje nástroje, ktoré umožňujú reorganizovať fungovanie štátu tak, aby bol efektívnejší, pružnejší a maximalizoval sféru rozhodovania jednotlivca o svojom živote a možnosti jeho zapojenia sa do života občianskej spoločnosti;
l) presadzujeme sociálne, environmentálne aj regionálne vyvážený ekonomický rozvoj Slovenska; podporujeme politiky zamerané na znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov regiónov;
m) podporujeme také nastavenie daňového systému, ktorý prispieva k budovaniu súdržnej spoločnosti, dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ale zároveň neuberá kyslík podnikaniu a ekonomickej výkonnosti;
n) presadzujeme prehľadný a adresný sociálny systém, na ktorého podporu a pomoc sa ľudia budú môcť spoľahnúť; zároveň podporujeme aktivitu ľudí a ochotu niesť zodpovednosť; fungujúci sociálny systém je podporou výkonnej ekonomiky, ktorá vytvára možnosti zvyšovať kvalitu sociálneho systému a umožňuje dôstojný život a podporu ľudí, rodín a komunít;
o) považujeme kvalitné vzdelanie za kľúč k lepšiemu životu a k možnosti plného využitia potenciálu človeka na prospech spoločnosti; zároveň je základom a najlepšou zárukou konkurencieschopnosti ekonomiky Slovenska; podporujeme reformy vedúce k vytvoreniu vysokokvalitného verejného vzdelávacieho systému dostupného každému;
p) podporujeme zásadné zlepšenie kvality aj dostupnosti sociálnych a zdravotných služieb; podporujeme politiky smerujúce k dosiahnutiu komplexného cieľa zvýšiť strednú dĺžku života na Slovensku najmenej na úroveň priemeru členských štátov Európskej únie;
q) podporujeme vytváranie atraktívneho podnikateľského prostredia prostredníctvom predvídateľných pravidiel, kvalitných verejných služieb a odstraňovaním neúčelných byrokratických bariér;
r) podporujeme digitálnu transformáciu ekonomiky Slovenska, transfer znalostí a zručností v rámci ekonomiky, vytváranie podmienok pre vznik inovatívnych podnikov s produktami a službami s vysokou pridanou hodnotou, posilnenie domácej kúpnej sily a rozvoj ekonomiky služieb;
s) podporujeme adaptáciu na zmenu klímy vrátane udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov; podporujeme environmentálne a spoločensky zodpovedné podnikanie; podporujeme zelenú transformáciu (Európsku zelenú dohodu) s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a vybudovať moderné a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje.

(1) Politická strana Demokrati (ďalej v texte iba „strana“) je založená v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

(2) Strana je právnickou osobou založenou podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a vznikla zápisom do registra strán vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(3) Názov politickej strany je Demokrati.

(4) Skratku strana nepoužíva.

(5) Strana má sídlo v Bratislave, Slovenská republika. Adresu strany určuje Republikové predsedníctvo strany.

Článok 3.

Územná pôsobnosť

(1) Strana vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

(2) Strana je právnickou osobou. Strana je dobrovoľným združením občanov Slovenskej republiky a občanov iných členských štátov Európskej únie, ktoré vykonáva svoju činnosť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v súlade so svojím programom a cieľmi činnosti.

(3) Činnosť strany a jej členov upravujú Stanovy.

Časť II.
ČLENSTVO
Článok 4.

Vznik členstva a registrácia členov

(1) Členom strany sa môže stať každý občan Slovenskej republiky a občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
a) súhlasí so Stanovami, programom a cieľmi činnosti strany,
b) spĺňa všetky podmienky, ktoré pre členstvo v politickej strane vyžaduje zákon,
c) je občiansky a trestnoprávne bezúhonný a
d) spĺňa ďalšie podmienky, ktoré upravia vnútorné predpisy prijaté orgánmi strany.

(2) Členom strany sa môže stať občan spĺňajúci podmienky uvedené v tomto článku Stanov. Podmienky členstva musia byť splnené po celú dobu trvania členstva, inak členstvo zanikne.

(3) Podrobnosti o postupe pri prijímaní a registrácii členov, o výške a periodicite platenia členských príspevkov, ako aj o forme a obsahových náležitostiach Žiadosti o registráciu člena strany upravia vnútorné predpisy, ktoré prijíma Republikové predsedníctvo.

(4) Na vznik členstva nevzniká podaním Žiadosti o registráciu právny nárok.

(5) Registračnú listinu strany vedie Centrálna kancelária.

(6) O prijatí za člena strany rozhoduje Republikové predsedníctvo.

(7) Ak sa po vykonaní registrácie člena vyskytnú pochybnosti o tom, či člen spĺňa podmienky členstva, alebo ak sa zistí, že člen vo svojej Žiadosti o registráciu uviedol nepravdivé údaje, môže Generálny sekretár podať návrh na zrušenie registrácie tohto člena. O návrhu rozhodne na svojej najbližšej schôdzi Republikové predsedníctvo. Na základe rozhodnutia Republikového predsedníctva o zrušení registrácie Generálny sekretár vyčiarkne člena z Registračnej listiny členov a bezodkladne písomne oznámi túto skutočnosť dotknutému bývalému členovi.

(8) Ak Republikové predsedníctvo zruší Okresnú organizáciu podľa článku 12. odsek (11) Stanov, každý člen registrovaný v tejto Okresnej organizácii je povinný požiadať o novú registráciu v lehote do 30 dní od zrušenia. Ak člen nepožiada o novú registráciu v uvedenej lehote, členstvo v strane zaniká. Generálny sekretár vyčiarkne člena z Registračnej listiny členov a bezodkladne písomne oznámi túto skutočnosť dotknutému bývalému členovi.

Článok 5.

Práva a povinnosti člena

(1) Člen má právo zúčastňovať sa na činnosti strany, vrátane práva byť volený a menovaný do orgánov strany a právo navrhovať a voliť funkcionárov strany, delegátov do jednotlivých orgánov strany spôsobom určeným v Stanovách alebo vnútorných predpisoch. Funkcionármi strany a členmi orgánov strany môžu byť výlučne iba členovia strany.

(2) Člen má právo byť navrhnutý a volený ako kandidát strany na volené ústavné funkcie a funkcie do orgánov územnej samosprávy.

(3) Člen má právo spolupracovať na príprave dokumentov strany, predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti a programu strany ktorémukoľvek orgánu strany a hlasovať o nastolených politických otázkach.

(4) Člen má právo aktívne sa zúčastňovať na činnosti strany v Okresnej organizácii, ktorej je členom a na činnosti orgánov strany, do ktorých bol zvolený alebo menovaný, či delegovaný.

(5) Člen má právo zúčastniť sa rokovania orgánu strany, ak sa prerokúvajú záležitosti súvisiace s jeho členstvom v strane.

(6) Člen má právo pozastaviť členstvo a ukončiť členstvo v strane spôsobom určeným v Stanovách.

(7) Člen má povinnosť dodržiavať Stanovy, vnútorné predpisy a uznesenia orgánov strany a konať v súlade s nimi, ako aj v súlade s programom a cieľmi činnosti strany.

(8) Člen má povinnosť oznámiť Generálnemu sekretárovi prípadnú zmenu v osobných údajoch uvedených v Registračnej listine podľa článku 4, odsek (5) Stanov.

(9) Člen má povinnosť starostlivo a s náležitou zodpovednosťou plniť povinnosti vyplývajúce z volených alebo dobrovoľných funkcií, ktoré zastáva.

(10) Člen má povinnosť riadne a včas uhradiť členské príspevky v súlade s výškou a periodicitou, akú určí vnútorným predpisom Republikové predsedníctvo.

(11) Práva člena sa pozastavujú, ak člen neuhradí členské príspevky v stanovenom termíne určenom vnútorným predpisom.

(12) Člen má povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania alebo verejných vyjadrení, ktoré sú v rozpore s programom a cieľmi činnosti strany, alebo ktoré poškodzujú záujmy strany a neposkytovať dôverné informácie, týkajúce sa činnosti strany tretím osobám.

Článok 6.

Zánik členstva, vylúčenie a pozastavenie členstva

(1) Členstvo v strane zaniká:
a) úmrtím,
b) zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky,
c) stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
d) obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
e) vystúpením,
f) vyčiarknutím,
g) vylúčením.

(2) Vystúpenie zo strany člen strany oznamuje Generálnemu sekretárovi. Oznámenie je možné urobiť písomne listinnou formou alebo elektronicky. O doručení vystúpenia člena strany Generálny sekretár bezodkladne informuje príslušného Okresného predsedu, Krajského predsedu a Krajského tajomníka. Vystúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o vystúpení Generálnemu sekretárovi.

(3) Vyčiarknutie člena sa vykonáva podľa článku 4, odsek (7) Stanov.

(4) Člen môže byť vylúčený zo strany, ak:
a) je právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) úmyselne porušuje Stanovy strany, koná v rozpore s programom strany a cieľmi jej činnosti, poškodzuje dobré meno strany alebo porušuje Etický kódex strany,
c) uvedie nepravdivé údaje alebo podstatne neúplné informácie v Žiadosti o registráciu, alebo v súvislosti s uchádzaním sa o kandidatúru do vnútrostraníckych orgánov,
d) poruší povinnosť oznámiť skutočnosti, ktoré môžu mať za následok vylúčenie alebo pozastavenie členstva,
e) kandiduje mimo kandidátnej listiny strany alebo kandidátnej listiny koalície, ktorej členom je strana vo všeobecných voľbách, ak je v takýchto voľbách strana kandidujúcim subjektom buď samostatne, alebo v koalícii,
f) vykonáva aktívnu činnosť pre inú politickú stranu alebo politické hnutie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Republikového predsedníctva,
g) sa omešká so zaplatením členského príspevku po dobu viac ako 6 mesiacov v zmysle vnútorných predpisov a členský príspevok neuhradí ani v dodatočnej lehote na jeho zaplatenie poskytnutej v písomnom upozornení o omeškaní.

(5) O vylúčení člena rozhoduje Republikové predsedníctvo na návrh Generálneho sekretára.

(6) Návrh na začatie konania o vylúčení člena, ktorý je ústavným činiteľom alebo funkcionárom strany na republikovom stupni alebo členom orgánu strany na republikovom stupni, podáva iba Republikové predsedníctvo strany.

(7) Rozhodnutie Republikového predsedníctva o vylúčení musí byť písomne zdôvodnené a musí byť doručené členovi. Proti rozhodnutiu o vylúčení nie je prípustné odvolanie.

(8) Členstvo sa pozastavuje členovi, voči ktorému bolo vznesené obvinenie zo spáchania úmyselného
trestného činu. O zrušení pozastavenia členstva rozhoduje Republikové predsedníctvo na žiadosť dotknutého člena, ak uplynuli dôvody pozastavenia alebo ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa.

(9) Člen strany môže požiadať Republikové predsedníctvo o pozastavenie členstva na určité obdobie.

(10) Členstvo sa automaticky pozastavuje ustanovením do funkcie, pri ktorej všeobecne záväzné právne predpisy vylučujú členstvo v politickej strane alebo v politickom hnutí. V prípade, ak odpadnú dôvody, pre ktoré bolo členstvo pozastavené, člen písomne oznámi túto skutočnosť Generálnemu sekretárovi, pričom členstvo sa obnovuje dňom doručenia tohto oznámenia. Spolu s oznámením je člen povinný zaslať Generálnemu sekretárovi aj čestné vyhlásenie, že počas doby prerušenia členstva nenastali skutočnosti podľa odseku (4), písm. a) až f) tohto článku Stanov.

(11) Počas pozastavenia členstva je člen oslobodený od platenia členského príspevku. Počas pozastavenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch strany a člen nemôže byť volený do orgánov strany.

(12) Ďalšie podrobnosti o postupe podľa tohto článku ustanoví Republikové predsedníctvo strany v organizačnom poriadku.

Článok 7.

Sympatizant

(1) Na činnosti strany sa môžu zúčastňovať aj občania, ktorí sa pre rôzne dôvody nechcú angažovať ako členovia strany, ale cítia potrebu pomáhať jej činnosti.

(2) Sympatizantom sa môže stať každá osoba vo veku od 16 rokov, ktorá sa stotožňuje s programom, hodnotami a cieľmi činnosti strany.

(3) Sympatizant nemá práva a povinnosti člena strany, nemá právo byť delegátom snemu, pričom bude pravidelne informovaný o dianí v strane.

(4) Ďalšie podrobnosti o statuse Sympatizant ustanoví Republikové predsedníctvo v Organizačnom poriadku.

Časť III.

VNÚTORNÉ USPORIADANIE STRANY, ORGÁNY A ICH PRÁVOMOCI

Článok 8.

Organizačná štruktúra strany

(1) Organizačná štruktúra strany Demokrati je nasledovná:
a) Okresné organizácie,
b) Krajské organizácie,
c) Republikové orgány.

(2) Orgány strany s miestnou pôsobnosťou sú:
a) Okresný snem,
b) Krajský snem,
c) Krajská rada.

(3) Orgány strany s republikovou (celoslovenskou) pôsobnosťou sú:
a) Republikový snem,
b) Republikové predsedníctvo,
c) Etická komisia,
d) Revízna komisia,
e) Rozpočtová rada.

Článok 9.

Okresné organizácie

(1) Okresné organizácie sú najnižšími organizačnými zložkami strany, ktoré združujú členov strany. Okresná organizácia sa zriaďuje na úrovni okresu v zmysle zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

(2) Okresná organizácia strany vzniká združením aspoň desiatich členov, ktorí ju založia. Okresnú organizáciu strany je možné založiť aj v prípade združenia aspoň piatich členov, avšak iba po predchádzajúcom súhlase Republikového predsedníctva. V územnom obvode okresu je možné založiť len jednu Okresnú organizáciu. Republikové predsedníctvo na návrh Generálneho sekretára môže rozhodnúť, že jedna Okresná organizácia bude založená a bude pôsobiť v územných obvodoch viacerých okresov.

(3) Založenie Okresnej organizácie oznámia členovia, ktorí Okresnú organizáciu zakladajú Generálnemu sekretárovi alebo Krajskému tajomníkovi, spolu so zoznamom členov. Okresná organizácia sa považuje za riadne založenú a môže začať pôsobiť až po schválení jej založenia Republikovým predsedníctvom, a následnej registrácii Okresnej organizácie Krajským tajomníkom.

(4) Okresná organizácia má právo konať vo svojom mene. Okresná organizácia nemôže konať a zaväzovať sa v mene strany. Tvoria ju registrovaní členovia strany v danom okrese. Okresná organizácia nemá právnu subjektivitu. Nemôže nadobúdať v mene strany majetok, následne s ním nakladať a hospodáriť, prípadne nadobúdať iné majetkové práva. Do pôsobnosti Okresnej organizácie patria všetky politické a organizačné otázky v miestne príslušnom okrese. Svoju činnosť a plánované aktivity komunikuje a koordinuje s Krajskou kanceláriou a ostatnými Okresnými organizáciami v kraji.

(5) Okresný snem je povinným orgánom Okresnej organizácie.

(6) Najvyšším orgánom Okresnej organizácie je Okresný snem. Okresný snem je zhromaždenie všetkých členov Okresnej organizácie. Rozhodnutia Okresného snemu sa prijímajú jednoduchou (nadpolovičnou) väčšinou hlasov prítomných členov. Okresný snem volí delegátov na Krajský snem (podľa kľúča určeného Republikovým predsedníctvom) a určuje kandidátov na volené funkcie do orgánov samosprávy obcí, pokiaľ Stanovy neurčujú inak.

(7) Okresné snemy sa môžu svojím hlasovaním vyjadrovať aj k politickým otázkam. Otázky pre takéto hlasovanie môže klásť Republikové predsedníctvo. Okresný snem zvoláva Okresný predseda vtedy, keď je nutné rozhodnúť o otázke patriacej do pôsobnosti Okresnej organizácie. Ak Okresný predseda túto povinnosť zanedbá, Okresný snem bezodkladne zvolá Generálny sekretár.

(8) Okresný snem zvoláva Okresný predseda strany najmenej dva razy za 1 rok a je povinný ho zvolať v termíne do 14 dní, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov Okresnej organizácie alebo Republikové predsedníctvo. V takejto písomnej požiadavke musí byť zároveň uvedené, o akých otázkach bude Okresný snem rozhodovať. Ak Okresný predseda v takomto prípade nezvolá Okresný snem v termíne do 14 dní, Okresný snem bezodkladne zvolá Generálny sekretár.

(9) Oznámenie o konaní Okresného snemu musí byť doručené Tajomníkovi kraja a Generálnemu sekretárovi najneskôr do troch dní od jeho zvolania, avšak v lehote najmenej 7 dní pred jeho konaním. V oznámení musí byť uvedený dátum, čas, miesto konania a návrh programu rokovania. V prípade neoznámenia týchto údajov Generálnemu sekretárovi a Krajskému tajomníkovi sa Okresný snem nemôže uskutočniť a pokiaľ sa napriek uvedenému fakticky uskutoční, bude sa naň prihliadať tak, akoby sa nikdy neuskutočnil a všetky výstupy z Okresného snemu, najmä uznesenia sa budú považovať za neúčinné.

(10) Okresný predseda je predstaviteľom strany v okrese a je oprávnený konať vo všetkých veciach týkajúcich sa Okresnej organizácie. Okresný predseda je oprávnený viesť rokovania v mene strany na úrovni okresu v rozsahu poverenia a pokynov daných Republikovým predsedníctvom. Plní funkciu politického reprezentanta strany a zároveň plní organizačné úlohy v danom okrese.

(11) Okresných predsedov volí a odvoláva Okresný snem.

(12) Okresný predseda je povinný po každom Okresnom sneme a rokovaní Okresnej rady bezodkladne zaslať Zápisnicu Generálnemu sekretárovi a Krajskému tajomníkovi.

(13) V prípade, ak Okresný predseda hrubo zanedbáva svoje povinnosti alebo svojím správaním poškodzuje dobré meno strany a jej členov, môže Republikové predsedníctvo rozhodnúť o jeho odvolaní. Takéto rozhodnutie musí byť odôvodnené. Okresný organizácia, ktorej predseda bol na základe tohto ustanovenia Republikovým predsedníctvom odvolaný, si neodkladne na Okresnom sneme zvolí nového predsedu, pričom odvolaný Okresný predseda je vylúčený z účasti na tejto voľbe. Voči rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

(14) V okrese, kde nie je vytvorená Okresná organizácia, alebo bola Okresná organizácia zrušená rozhodnutím Republikového predsedníctva, alebo Okresný snem nie je schopný zvoliť Okresného predsedu, vykonáva právomoc orgánov Okresnej organizácie Krajský predseda. Generálny sekretár môže v takom prípade podať návrh Republikovému predsedníctvu, aby iná Okresná organizácia zastrešila pôsobenie v územnom obvode takéhoto okresu.

Článok 10.

Krajské organizácie

(1) Krajské organizácie sú regionálnymi organizačnými zložkami strany v krajoch Slovenskej republiky a v obvodoch vyšších územných celkov Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

(2) Krajská organizácia má právo konať vo svojom mene. Krajská organizácia nemôže konať a zaväzovať sa v mene strany. Nemôže nadobúdať v mene strany majetok, následne s ním nakladať a hospodáriť, prípadne nadobúdať iné majetkové práva. Do pôsobnosti Krajskej organizácie patria všetky politické a organizačné otázky v kraji.

(3) Krajský snem, Krajská rada a Krajský predseda sú povinnými orgánmi Krajskej organizácie.

(4) Krajský snem je zhromaždenie, ktoré tvoria Krajský predseda a delegáti zvolení na Okresných snemoch (podľa kľúča určeného Republikovým predsedníctvom). Rozhodnutia Krajského snemu sa prijímajú jednoduchou (nadpolovičnou) väčšinou hlasov prítomných členov. Krajský snem volí kandidátov do orgánov samosprávnych krajov za daný kraj.

(5) Krajské snemy sa môžu svojím hlasovaním vyjadrovať aj k politickým otázkam. Otázky pre takéto hlasovanie môže klásť Krajská rada a Republikové predsedníctvo. Krajský snem zvoláva Krajský predseda vtedy, keď je nutné rozhodnúť o otázke patriacej do pôsobnosti Krajskej organizácie. Ak Krajský predseda túto povinnosť zanedbá, bezodkladne ho zvolá Generálny sekretár.

(6) Krajský snem zvoláva Krajský predseda najneskôr do šesť mesiacov po vyhlásení výsledkov volieb do zastupiteľstva vyššieho územného celku, alebo ak ho o to požiada Krajská rada, alebo v termíne do 14 dní, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina Okresných rád v kraji alebo Republikové predsedníctvo. V takejto písomnej požiadavke musí byť zároveň uvedené, o akých otázkach bude Krajský snem rozhodovať. Ak Krajský predseda v takomto prípade nezvolá Krajský snem v termíne do 14 dní, bezodkladne ho zvolá Generálny sekretár.

(7) Oznámenie o konaní Krajského snemu musí byť doručené Generálnemu sekretárovi najneskôr do troch dní od jeho zvolania, avšak v lehote najmenej 7 dní pred jeho konaním. V oznámení musí byť uvedený dátum, čas, miesto konania a návrh programu rokovania. V prípade neoznámenia týchto údajov Generálnemu sekretárovi sa Krajský snem nemôže uskutočniť a pokiaľ sa napriek uvedenému fakticky uskutoční, bude sa naň prihliadať tak, akoby sa nikdy neuskutočnil a všetky výstupy z Krajského snemu, najmä uznesenia sa budú považovať za neúčinné.

(8) Krajská rada je výkonným orgánom strany v kraji. Tvoria ju:
a) Krajský predseda,
b) všetci Okresní predsedovia v kraji,
c) primátor krajského mesta, ak je členom strany,
d) poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja a predseda samosprávneho kraja, ak sú členmi strany,
e) ďalší členovia, zvolení na Krajskom sneme (podľa kľúča určeného Republikovým predsedníctvom).

(9) Krajská rada si môže podrobnejšie upraviť organizáciu svojej činnosti. V záujme operatívneho rozhodovania môže zo svojho stredu zvoliť užšie predsedníctvo, ktoré koordinuje činnosť Krajskej rady. Pre prípad zastupiteľnosti Krajského predsedu je možné zvoliť v Krajskej rade Krajského podpredsedu.

(10) Krajský predseda je predstaviteľom strany v kraji a je oprávnený konať za stranu vo všetkých veciach týkajúcich sa Krajskej organizácie. Krajský predseda je oprávnený viesť rokovania v mene strany na úrovni kraja v rozsahu poverenia a pokynov daných Republikovým predsedníctvom. Krajský predseda plní funkciu politického reprezentanta strany v danom kraji.

(11) Krajského predsedu volí a odvoláva Republikové predsedníctvo, na návrh Predsedu.

(12) Krajský predseda je povinný po každom Krajskom sneme, rokovaní Krajskej rady alebo Predsedníctva Krajskej rady bezodkladne zaslať zápisnicu Generálnemu sekretárovi.

(13) V prípade, ak Krajský predseda hrubo zanedbáva svoje povinnosti alebo svojím správaním poškodzuje dobré meno strany a jej členov, môže Republikové predsedníctvo rozhodnúť o jeho odvolaní. Takéto rozhodnutie musí byť odôvodnené. Voči rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

(14) V prípade, ak funkcia Krajského predsedu nie je obsadená, vykonáva prechodne do jeho zvolenia právomoc orgánov Krajskej organizácie Generálny sekretár.

(15) Krajského tajomníka menuje a odvoláva Generálny sekretár na návrh Riaditeľa Centrálnej kancelárie.

Článok 11.

Republikový snem

(1) Republikový snem strany je najvyšším orgánom strany. Jeho delegátmi sú členovia Republikového
predsedníctva, krajskí predsedovia, ďalší delegáti zvolení na Krajských snemoch strany, podľa kľúča určeného Republikovým predsedníctvom a predsedovia združení podľa článku 17, odsek (6). Republikový snem ako najvyšší orgán strany musí mať najmenej 27 členov.

(2) Republikový snem povinne zvoláva Republikové predsedníctvo strany do šiestich mesiacov od vyhlásenia výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Republikový snem sa zvoláva minimálne raz za rok.

(3) Ak Republikové predsedníctvo o to požiada aspoň jedna tretina členov Republikového predsedníctva alebo najmenej tri Krajské organizácie, zvolá do jedného mesiaca Mimoriadny republikový snem strany. Mimoriadny republikový snem strany sa schádza s tými istými účastníkmi ako riadny Republikový snem.

(4) Republikový snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Rokovací poriadok Snemu schvaľuje Republikové predsedníctvo.

(5) Republikový snem strany najmä:
a) volí a odvoláva Predsedu strany,
b) volí a odvoláva štyroch Podpredsedov,
c) volí a odvoláva šiestich Členov Republikového predsedníctva,
d) volí a odvoláva Generálneho sekretára na návrh Predsedu,
e) volí a odvoláva členov Etickej komisie,
f) volí a odvoláva členov Revíznej komisie,
g) schvaľuje program strany,
h) schvaľuje Stanovy a ich zmeny,
i) schvaľuje generálnu líniu politiky na najbližšie funkčné obdobie,
j) berie na vedomie správy o činnosti strany, poslaneckého klubu, správu Revíznej komisie, a
ďalšie správy,
k) schvaľuje Uznesenia,
l) rozhoduje o zlúčení strany,
m) rozhoduje o dobrovoľnom zrušení strany,
n) rozhoduje o spôsobe naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý by vyplynul z likvidácie majetku a záväzkov v prípade zrušenia strany,
o) ďalších záležitostiach, ktoré Republikovému snemu zverujú Stanovy alebo zákon.

(6) Republikový snem môže zvoliť do funkcie podľa odseku (5) tohto článku Stanov aj člena strany, ktorý nie je účastníkom Republikového snemu. Podmienkou zvolenia je v takomto prípade vopred doložený písomný súhlas člena.

(7) Uznesenia Republikového snemu sú záväzné pre všetky orgány, stupne, organizačné zložky
a pre všetkých členov strany.

(8) Delegát Republikového snemu môže predkladať personálne návrhy a návrhy na uznesenia a na doplnenie programu pred konaním snemu vo forme a v lehote určenej Rokovacím poriadkom republikových orgánov.

Článok 12.

Republikové predsedníctvo

(1) Republikové predsedníctvo je najvyšší operatívny a výkonný orgán strany. Vykonáva predovšetkým rozhodnutia Republikového snemu plní ďalšie úlohy podľa týchto Stanov a zabezpečuje každodennú politickú agendu strany.

(2) Republikové predsedníctvo tvoria minimálne 9 členovia:
a) Predseda,
b) štyria Podpredsedovia,
c) šiesti Členovia Republikového predsedníctva,
d) Generálny sekretár,
e) Zástupca poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú členovia strany.

(3) Republikové predsedníctvo môže na návrh Predsedu kooptovať ďalších dvoch členov Republikového predsedníctva.

(4) Každý člen Republikového predsedníctva je oprávnený zúčastniť sa rokovania ktoréhokoľvek orgánu strany, ak však nie je jeho členom, bez práva hlasovať.

(5) Každý člen Republikového predsedníctva je oprávnený predkladať návrhy vo veciach, o ktorých rozhoduje Republikové predsedníctvo. Pred podaním návrhu, ktorý je týmito stanovami určený do kompetencie inému členovi Republikového predsedníctva, okrem Predsedu, informuje predkladateľ o tejto skutočnosti Generálneho sekretára a/alebo Predsedu.

(6) Republikové predsedníctvo má nasledovné kompetencie:
a) zvoláva Republikový snem,
b) určuje postup a stratégiu pri plnení hlavných cieľov a programu strany a navrhuje generálnu líniu politiky strany na najbližšie funkčné obdobie,
c) vypracováva Správy o činnosti strany,
d) prijíma, mení a ruší vnútorné predpisy strany na návrh Generálneho sekretára (napr. Organizačný a pracovný poriadok, Pravidlá činnosti Etickej komisie, Pravidlá prijímania členov, Rokovací poriadok republikových orgánov, Etický kódex strany, Finančný a príspevkový poriadok), pokiaľ ich schvaľovanie nie je Stanovami vyhradené inému orgánu,
e) schvaľuje rozpočet strany na príslušný kalendárny rok, účtovnú závierku a výročnú správu, po predchádzajúcom preskúmaní a stanovisku Revíznej komisie,
f) vymedzuje oblasť činnosti Podpredsedov,
g) schvaľuje volebný program strany,
h) na návrh Generálneho sekretára upravuje spôsob prijímania a registrácie členov, ako aj formu a obsahové náležitosti Žiadosti o registráciu člena strany a stanovuje výšku a periodicitu členských príspevkov,
i) schvaľuje kľúč výberu a určenie počtu delegátov volených Okresnými snemami na Krajské snemy a Krajského snemu na Republikový snem,
j) na návrh Generálneho sekretára menuje a odvoláva Riaditeľa Centrálnej kancelárie,
k) na návrh Predsedu volí a odvoláva Krajských predsedov,
l) na návrh Predsedu dočasne poveruje člena Republikového predsedníctva funkciou podpredsedu,
m) na návrh Generálneho sekretára volí a odvoláva Koordinátora odborných platforiem,
n) na návrh Generálneho sekretára zriaďuje Odborné platformy tak, aby pokrývali vybrané oblasti verejných politík,
o) na návrh Predsedu volí a odvoláva Poradcu pre politické záležitosti,
p) ak sa uvoľní funkcia, ktorej obsadenie patrí do pôsobnosti Republikového snemu, poveruje výkonom tejto funkcie člena strany do konania najbližšieho Republikového snemu,
q) schvaľuje kandidátov na členov vlády, štátnych tajomníkov a ďalších štátnych funkcionárov, ktorí nie sú volení občanmi,
r) rozhoduje o vytvorení a zrušení predvolebných a povolebných koalícií na republikovej úrovni, ako aj v prípade volieb do orgánov územnej samosprávy,
s) schvaľuje kandidátne listiny strany do volieb do orgánov verejnej moci.
t) rozhoduje o dôležitých záležitostiach strany (napr. o zmluvách s partnerskými organizáciami a združeniami), pokiaľ nie sú právnymi predpismi a Stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

(7) Rokovanie Republikového predsedníctva zvoláva a riadi Predseda alebo ním poverený člen Republikového predsedníctva. Rokovanie Republikového predsedníctva zvolá predseda strany bezodkladne na návrh aspoň jednej tretiny členov. Rokovanie sa zvoláva minimálne jedenkrát mesačne. Predseda dá hlasovať o návrhu uznesenia, ak ho o to požiada aspoň jedna tretina členov.

(8) Na rokovaní Republikového predsedníctva sa zúčastňuje Poradca pre politické záležitosti, Riaditeľ Centrálnej kancelárie a hovorca strany, bez práva hlasovať. Republikové predsedníctvo sa môže uzniesť na účasti ďalších osôb.

(9) Pri hlasovaní na rokovaní Republikového predsedníctva sa použijú všeobecné ustanovenia o uznášaní sa orgánov strany (článok 23. Stanov). V prípade rozhodnutí Republikového predsedníctva podľa článku 12, odsek (7), písm. f) až h) Stanov je uznesenie prijaté, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných členov Republikového predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu.

(10) Republikové predsedníctvo môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch na návrh Generálneho sekretára zrušiť nefunkčnú Okresnú organizáciu a Okresnú organizáciu porušujúcu pravidlá politickej zodpovednosti podľa Etického kódexu strany. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Článok 13.

Predseda

(1) Predseda je štatutárnym orgánom strany oprávneným konať v mene strany navonok i dovnútra. Za politiku strany sa zodpovedá Republikovému snemu.

(2) Predseda zvoláva a riadi rokovania Republikového predsedníctva. Je oprávnený zúčastniť sa rokovania ktoréhokoľvek orgánu strany, ak však nie je jeho členom, bez práva hlasovať.

(3) Predseda podáva Republikovému snemu návrh na voľbu a odvolanie Generálneho sekretára.

(4) Predseda zastáva v období od vyhlásenia volieb do Národnej rady SR do termínu konania týchto volieb rozhodujúcu pozíciu lídra strany. Líder vedie stranu do volieb, vedie rokovania o zložení kandidátnej listiny, ako aj o spolupráci a postupe do parlamentných volieb s inými politickými subjektami. Predseda sa môže autonómne rozhodnúť o vzdaní sa pozície lídra. O obsadení pozície lídra v takom prípade rozhodne Republikové predsedníctvo.

Článok 14.

Podpredsedovia strany, Členovia Republikového predsedníctva

(1) Predsedu zastupuje poverený podpredseda strany, v rozsahu a v čase podľa písomného poverenia.

(2) Republikové predsedníctvo môže, na návrh Predsedu, podpredsedom podrobnejšie vymedziť oblasť ich činnosti. Za svoju činnosť sa podpredsedovia zodpovedajú Republikovému snemu.

(3) Podpredsedovia a Členovia Republikového predsedníctva sú volení Republikovým snemom.

(4) V prípade vzdania sa funkcie Podpredsedu, Republikové predsedníctvo strany môže dočasne poveriť člena Republikového predsedníctva funkciou Podpredsedu. Mandát podpredsedu získaný poverením podľa predchádzajúcej vety je účinný do najbližšieho zasadnutia Republikového snemu.

Článok 15.

Generálny sekretár

(1) Generálny sekretár je politicky zodpovedný Republikovému snemu.

(2) Je zodpovedný za celkovú koordináciu činnosti strany na všetkých organizačných stupňoch a vo
všetkých jej zložkách.

(3) Generálneho sekretára volí a odvoláva Republikový snem na návrh Predsedu.

(4) Generálny sekretár má právo požadovať informácie od orgánov strany a zúčastniť sa rokovania ktoréhokoľvek orgánu strany, ak však nie je jeho členom, bez práva hlasovať.

(5) Generálny sekretár najmä:
a) predkladá Republikovému predsedníctvu návrh na prijatie za člena strany,
b) predkladá Republikovému predsedníctvu návrh na vylúčenie člena zo strany,
c) predkladá Republikovému predsedníctvu návrh na menovanie a odvolanie Riaditeľa Centrálnej kancelárie.
d) predkladá Republikovému predsedníctvu návrh na voľbu a odvolanie Koordinátora odborných platforiem,
e) menuje a odvoláva Krajského tajomníka na návrh Riaditeľa Centrálnej kancelárie,
f) schvaľuje štatúty partnerských združení (organizácií).

(6) Predkladá Republikovému predsedníctvu na schválenie generálnu líniu politiky strany na najbližšie funkčné obdobie.

(7) Ďalšie podrobnosti o úlohách Generálneho sekretára upraví Organizačný poriadok.

Článok 16.

Centrálna kancelária a Krajské kancelárie

(1) Centrálna kancelária a Krajské kancelárie tvoria aparát strany. Na čele Centrálnej kancelárie je Riaditeľ.

(2) Riaditeľ Centrálnej kancelárie je menovaný a odvolávaný Republikovým predsedníctvom na návrh Generálneho sekretára.

(3) Riaditeľ Centrálnej kancelárie je podľa pracovnoprávnych predpisov vedúcim pracovníkom strany.

(4) Riaditeľ Centrálnej kancelárie a Krajskí tajomníci sú zamestnancami strany. Funkcia Riaditeľa Centrálnej kancelárie a Krajského tajomníka nemá časovo obmedzené funkčné obdobie.

(5) Riaditeľ Centrálnej kancelárie zodpovedá za riadny chod a plnenie úloh Centrálnej kancelárie v zmysle Stanov, vnútorných predpisov a rozhodnutí orgánov strany. Centrálna kancelária poskytuje technickú, organizačnú a administratívnu podporu orgánom strany na republikovej úrovni. Krajskí tajomníci zodpovedajú za riadny chod a plnenie úloh Krajských kancelárií v zmysle Stanov, vnútorných predpisov a rozhodnutí orgánov strany. Krajské kancelárie poskytujú technickú, organizačnú a administratívnu podporu orgánom strany na úrovni kraja.

(6) Štruktúru Centrálnej kancelárie a aparátu strany, ako i náplň práce Krajských tajomníkov a ostatných pracovníkov podrobne určuje Organizačný a pracovný poriadok, ktorý schvaľuje Republikové predsedníctvo.

Článok 17.

Odborné platformy a Partnerské združenia strany

(1) Odborné platformy sú stálymi odbornými poradnými združeniami. Na návrh Generálneho sekretára ich zriaďuje Republikové predsedníctvo tak, aby pokrývali vybrané oblasti verejných politík. Návrh na vytvorenie odbornej platformy predkladá Generálnemu sekretárovi Koordinátor odborných platforiem.

(2) Koordinátora odborných platforiem volí a odvoláva Republikové predsedníctvo na návrh
Generálneho sekretára.

(3) Koordinátor odborných platforiem zhromažďuje návrhy predsedníctiev Krajských organizácií združení strany na doplnenie členov odborných platforiem a databázy odborne kvalifikovaných osôb pre jednotlivé oblasti štátnej politiky. Z nich Republikové predsedníctvo vymenuje od 8 do 15 odborníkov za členov príslušnej Odbornej platformy. Republikové predsedníctvo vyberie spravidla 1 člena za každú Krajskú organizáciu. Vybraní členovia si spomedzi seba zvolia Garanta odbornej platformy, ktorý je zodpovedný Koordinátorovi odborných platforiem. Členom odbornej platformy môže byť aj externý odborník – nečlen strany.

(4) Koordinátor odborných platforiem na návrh Republikového predsedníctva alebo Generálneho sekretára zadáva Odborným platformám úlohy, koordinuje ich činnosť a predkladá výsledky práce Republikovému predsedníctvu.

(5) Partnerské združenia (organizácie) strany sú organizácie spolupracujúce so stranou, ktorých cieľom je zastupovať a šíriť poslanie strany v okruhu svojej činnosti (medzi mladou generáciou, ženami, v komunálnej politike, medzi podnikateľmi, medzi staršou generáciou a pod.) a reprezentovať záujmy nimi zastupovaných skupín v politike strany. Ich činnosť koordinuje Generálny sekretár.

(6) Vznik a fungovanie mládežníckej organizácie v rámci štruktúry strany predpokladajú Stanovy. Ďalšie partnerské združenia (organizácie) strany vznikajú z vlastnej iniciatívy. Svoje štruktúry a spôsob práce si utvárajú podľa vlastných štatútov, ktoré podliehajú schváleniu Generálnym sekretárom. Takéto združenia nemajú právnu subjektivitu. Predseda združenia musí byť členom strany. Uznanie združenia za organizačnú štruktúru strany schvaľuje Republikové predsedníctvo.

(7) Partnerské združenie (organizácia) strany môže vzniknúť aj z existujúcej organizácie s právnou subjektivitou. Uznanie takejto organizácie za združenie (partnerskú organizáciu) strany sa taktiež riadi podľa odseku (6) tohto článku Stanov. Uznanie združenia (organizácie) za partnerskú organizáciu strany vyžaduje schválenie zmluvy o partnerstve Republikovým predsedníctvom. Takéto združenie nie je organizačnou zložkou strany.

Článok 18.

Etická komisia

(1) Etická komisia je rozhodcovským orgánom strany. Za svoju činnosť zodpovedá Republikovému snemu.

(2) Etická komisia má 8 členov, ktorých volí a odvoláva Republikový snem. Členovia si po svojom zvolení Republikovým snemom zvolia spomedzi seba svojho Predsedu.

(3) Etická komisia sa schádza na rokovanie najmä podľa potreby, aspoň raz za šesť mesiacov. Rokovania zvoláva a riadi Predseda komisie, alebo ním poverený člen.

(4) Etická komisia strany rozhoduje o:
a) porušení povinností člena,
b) udelení disciplinárnej sankcie,
c) Etickom kódexe strany a pravidlách politickej zodpovednosti člena, ktorý vypracúva a predkladá Republikovému predsedníctvu na schválenie,

(5) Členovia nemôžu byť platenými pracovníkmi strany, ani členmi iných orgánov strany.

(6) Člen Etickej komisie, ktorého sa týka podanie, o ktorom rozhoduje Etická komisia, je z konania vylúčený.

(7) Jednotlivé orgány a členovia strany majú povinnosť poskytovať Etickej komisii pri jeho činnosti potrebnú súčinnosť.

(8) Činnosť Etickej komisie podrobne upravia Pravidlá činnosti Etickej komisie, schválené Republikovým predsedníctvom.

Článok 19.

Revízna komisia

(1) Revízna komisia je republikovým revíznym orgánom strany. Kontroluje činnosť všetkých orgánov a zložiek strany z hľadiska jej súladu s predpismi o finančnom hospodárení. Za svoju činnosť zodpovedá Republikovému snemu. Členovia Revíznej komisie si po svojom zvolení Republikovým snemom zvolia spomedzi seba svojho Predsedu. Republikový snem volí 5 členov. Revízna komisia sa schádza na rokovanie podľa potreby, spravidla raz za šesť mesiacov. Rokovania zvoláva a riadi Predseda, alebo ním poverený člen Revíznej komisie.

(2) Revízna komisia má tieto kompetencie:
a) vykonáva dohľad nad plnením rozpočtu, hospodárením strany a jeho súladom so zákonmi a vnútornými predpismi,
b) dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany,
c) preskúmava ročnú účtovnú závierku, výročnú správu a návrh rozpočtu strany a predkladá stanovisko Republikovému predsedníctvu,
d) vykonáva činnosť na základe vlastného plánu činnosti alebo na požiadanie orgánov strany,
e) má oprávnenie nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia strany,
f) má povinnosť upozorniť Republikové predsedníctvo na zistené nedostatky, podávať návrhy na ich odstránenie a následne kontrolovať odstránenie nedostatkov.

(3) Činnosť Revíznej komisie podrobne upraví vnútorný predpis schválený Republikovým predsedníctvom.

(4) Členovia Revíznej komisie nemôžu byť platenými pracovníkmi strany, ani členmi iných orgánov strany.

(5) Jednotlivé orgány a členovia strany majú povinnosť poskytovať Revíznej komisii pri jej činnosti potrebnú súčinnosť.

Článok 20.

Rozpočtová rada

(1) Rozpočtová rada je republikovým orgánom strany. Zodpovedá za spravovanie finančných prostriedkov strany a hospodárenie strany. Má štyroch členov. Predsedu rady a jej ďalších troch členov volí Republikové predsedníctvo. Funkcia v Republikovom predsedníctve je zlučiteľná s funkciou v Rozpočtovej rade.

(2) Rozpočtovú radu riadi jej predseda.

(3) Podrobnejšiu úpravu činnosti Rozpočtovej rady obsahuje Finančný a príspevkový poriadok schválený Republikovým predsedníctvom.

(4) Jednotlivé orgány a členovia strany majú povinnosť poskytovať Rozpočtovej rade pri jej činnosti potrebnú súčinnosť.

Článok 21.

Poradca pre politické záležitosti

(1) Predseda strany môže Republikovému predsedníctvu navrhnúť obsadenie pozície Poradcu pre politické záležitosti. Poradca pre politické záležitosti je osobnosťou s mimoriadnou spoločenskou autoritou a výnimočnými politickými skúsenosťami.

(2) Poradca pre politické záležitosti poskytuje poradenstvo Republikovému predsedníctvu a Republikovému snemu. Týmto orgánom poskytuje rady a predkladá iniciatívne návrhy.

(3) Poradcu pre politické záležitosti volí a odvoláva Republikové predsedníctvo, na návrh Predsedu strany. Poradca musí byť členom strany.

(4) Poradca pre politické záležitosti sa môže zúčastňovať zasadnutí všetkých orgánov strany s hlasom poradným.

(5) Jednotlivé orgány a členovia strany majú povinnosť poskytovať Poradcovi pre politické záležitosti pri jeho činnosti potrebnú súčinnosť.

Časť IV.
HOSPODÁRENIE STRANY
Článok 22.

Príjmy, výdavky a hospodárenie strany

(1) Pod príjmami strany sa rozumie:
a) príjmy z členských príspevkov,
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
c) príjmy z dedičstva,
d) príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
e) príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
h) príjmy z pôžičiek a úverov,
i) príspevky zo štátneho rozpočtu,
j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov,
k) iné príjmy, ktoré pre politickú stranu alebo politické hnutie výslovne pripúšťajú platné právne predpisy

(2) Strana vedie evidenciu príjmov v súlade s platnými predpismi o hospodárení politických strán a hnutí. Jedná sa o evidenciu o príjmoch z členských príspevkov a evidenciu o príjmoch z darov a iných bezodplatných plnení. Podrobnosti, pravidlá a postupy pre prijímanie peňažných a nepeňažných darov a bezodplatných plnení, vedení evidencie a zverejňovaní darcov rieši Finančný a príspevkový poriadok strany schválený Republikovým predsedníctvom.

(3) Výdavkami strany sú náklady spojené s činnosťou strany, ktoré sú vynaložené v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.

(4) Zisk z podnikania právnických osôb založených stranou sa používa len na plnenie programu strany.

(5) Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a záväzkov v prípade zrušenia strany sa použije podľa rozhodnutia Republikového snemu.

(6) Strana hospodári podľa schváleného rozpočtu strany, ktorý obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky. Rozpočet strany sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok. Strana vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, Stanovami, Finančným a príspevkovým poriadkom strany a inými vnútornými predpismi strany.

(7) Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky strany ani nezodpovedajú, ani neručia.

Časť V.

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23.

Funkčné obdobie a uznesenia orgánov

(1) Funkčné obdobie Podpredsedov strany, Generálneho sekretára a Poradcu pre politické záležitosti je štyri roky, pričom funkčné obdobie sa im končí zvolením nového Predsedu strany, Podpredsedov strany a Generálneho sekretára na riadnom Republikovom sneme.

(2) Funkčné obdobie Krajského predsedu je štyri roky, pričom funkčné obdobie sa mu končí zvolením nového Krajského predsedu Republikovým predsedníctvom.

(3) Funkčné obdobie Okresného predsedu je štyri roky, pričom funkčné obdobie sa mu končí zvolením nového Okresného predsedu Okresným snemom.

(4) Funkčné obdobie členov Etickej komisie a Revíznej komisie je štyri roky, pričom funkčné obdobie sa im končí zvolením nových členov Republikovým snemom. Za účelom zachovania pamäti inštitúcie, bude pri prvej voľbe členov menej ako polovica členov zvolená na dva roky a ostatný členovia na štyri roky. Nasledujúce voľby, budú členovia, ktorým skončí funkčné obdobie, volení na štyri roky.

(5) Funkčné obdobie Poradcu pre politické záležitosti je štyri roky, pričom funkčné obdobie mu končí zvolením nového Poradcu pre politické záležitosti na riadnom zasadnutí Republikového predsedníctva.

(6) Republikový snem sa koná minimálne raz za 2 roky, pričom povinným termínom konania je lehota 6 mesiacov od vyhlásenia výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

(7) Krajský snem sa koná najneskôr do 6 mesiacov od vyhlásenia výsledkov všeobecných volieb do orgánov územnej samosprávy vyšších územných celkov.

(8) Okresný snem sa koná najneskôr do 6 mesiacov od vyhlásenia výsledkov všeobecných volieb do orgánov obecnej samosprávy.

(9) Orgány strany sú schopné uznášať sa, ak je pri hlasovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov (delegátov, účastníkov) týchto orgánov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov (delegátov, účastníkov) orgánu strany. Stanovy môžu v konkrétnych prípadoch ustanoviť výnimku z týchto pravidiel.

(10) Odvolávanie volených funkcionárov strany pred skončením ich funkčného obdobia patrí do pôsobnosti tých orgánov, ktoré ich zvolili. Na uznesenie o odvolaní v takýchto prípadoch je potrebný súhlas najmenej nadpolovičnej väčšiny členov (delegátov, účastníkov) príslušného orgánu.

(11) Voľba členov orgánov strany a voľba v iných personálnych otázkach prebieha tajným hlasovaním. Volebné práva členov sú slobodné, rovné a priame.

(12) Opätovná voľba členov do orgánov strany je možná.

(13) Kolektívne orgány môžu rozhodovať aj formou per rollam, ak nie je v Stanovách uvedené inak. Návrh na rozhodnutie per rollam predkladá osoba oprávnená zvolať rokovanie orgánu. Rozhodovanie per rollam je možné uskutočniť písomne i elektronicky. Podrobnosti upraví vnútorný predpis, ktorý vydá Republikové predsedníctvo.

(14) Všetky kolektívne orgány, ktoré môžu rokovať per rollam, môžu rokovať aj prostredníctvom zvukového alebo zvukovoobrazového prenosu.

(15) Podrobnosti o pravidlách týkajúcich sa hlasovania orgánov strany ustanoví Republikové predsedníctvo v rámci Organizačného poriadku.

(16) Z rokovania každého orgánu strany sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa v lehote 7 dní zasiela Centrálnej kancelárii, ak tieto stanovy neurčujú inak.

(17) Funkčné obdobie Predsedu, Podpredsedov a členov republikového predsedníctva, končí voľbou Predsedu, Podpredsedov a členov Republikového predsedníctva podľa týchto Stanov. Funkčné obdobie členov Revíznej komisie a členov Etickej komisie končí uplynutím ich funkčného obdobia.

Článok 24.

Konanie v mene strany

(1) V mene strany koná a podpisuje Predseda strany ako štatutárny orgán samostatne, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripojí svoj podpis a presné označenie funkcie.

(2) Riaditeľ Centrálnej kancelárie je na základe splnomocnenia podľa Organizačného poriadku oprávnený konať za stranu v pracovnoprávnych vzťahoch, v bežných majetkových právnych úkonoch pri riadení administratívneho a technického aparátu strany, pri činnostiach potrebných na administratívne a technické zabezpečenie bežnej prevádzky strany.

(3) Ostatní funkcionári, členovia a zamestnanci strany môžu vykonávať právne úkony v mene strany len na základe plnomocenstva udeleného štatutárnym orgánom strany.

Článok 25.

Vnútorné predpisy

(1) Strana vydá za účelom podrobnejšej úpravy vnútornej organizačnej štruktúry a činnosti strany, procesov rozhodovania a plánovania, pravidiel hospodárenia a konania členov, najmä nasledovné vnútorné predpisy:
a) Organizačný a pracovný poriadok,
b) Etický kódex strany,
c) Pravidlá prijímania členov,
d) Pravidlá činnosti Etickej komisie,
e) Rokovací poriadok republikových orgánov,
f) Finančný a príspevkový poriadok.

(2) Ak nie je v Stanovách určené inak, vnútorné predpisy prijíma, mení a ruší Republikové predsedníctvo. Popri záväzných vnútorných predpisoch môžu orgány vydávať aj vnútorné predpisy, ktoré nemajú záväzný charakter, ako sú odporúčania, usmernenia, zásady a pod.

(3) Vnútorné predpisy konkretizujú a podrobnejšie upravujú jednotlivé ustanovenia Stanov, avšak nemôžu rozširovať právomoci, ani inak meniť vymedzenie právomocí orgánov strany určené Stanovami.

Článok 26.

Postup pri zmene stanov a ich platnosť a účinnosť

(1) Tieto Stanovy je možné meniť a dopĺňať len rozhodnutím Republikového snemu, a to trojpätinovou väčšinou prítomných delegátov Republikového snemu.

(2) Stanovy je možné meniť a dopĺňať formou samostatných písomných a riadne očíslovaných dodatkov.

(3) Snem môže s prijatím rozhodnutia o zmene Stanov súčasne rozhodnúť o vydaní úplného znenia Stanov, prípadne o prijatí nových stanov strany.

(4) Generálny sekretár vypracuje na základe prijatých zmien Stanov úplné znenie Stanov, ktoré zverejní a zašle na založenie do zbierky listín vedenej príslušným orgánom verejnej správy.

(5) Republikový snem nemôže rozhodovať o iných návrhoch zmeny Stanov, než sú návrhy Republikového predsedníctva podľa tohto článku Stanov alebo členov strany v súlade s Rokovacím poriadkom republikových orgánov.

(6) Návrhy na zmeny a doplnky Stanov pripravuje Predseda strany a Generálny sekretár a na Republikový snem ich predkladá Republikové predsedníctvo.

(7) Vo veciach neupravených Stanovami sa postupuje podľa príslušných ustanovení právnych predpisov. Ak niektoré ustanovenia Stanov nie sú celkom alebo sčasti vykonateľné alebo neskôr stratia vykonateľnosť, nie je tým dotknutá platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.

Článok 27.

Zrušenie a zánik strany

(1) Strana sa zrušuje z nasledovných dôvodov:
a) dobrovoľným zrušením,
b) zlúčením s inou politickou stranou alebo iným politickým hnutím,
c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,
e) právoplatným rozhodnutím správneho súdu o rozpustení strany alebo
f) z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon.

(2) O zrušení strany podľa odseku (1), písm. a) a b) tohto článku Stanov rozhoduje Republikový snem.

(3) Strana zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykoná výmaz strany z registra strán.

(4) Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Pokiaľ bola strana zrušená dobrovoľným zrušením bez likvidácie alebo zlúčením s inou politickou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán podáva štatutárny orgán strany do 5 dní od zrušenia strany.

(5) Pokiaľ bola strana zrušená s likvidáciou, zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 5 dní od zrušenia strany. Likvidátor podá návrh na výmaz strany z registra strán najneskôr do 30 dní od skončenia likvidácie.

Článok 28.

Transparentnosť a inkluzívna jazyková doložka

(1) Strana a jej orgány vyberajú spolupracovníkov na platené role transparentným výberovým konaním. Transparentné výberové konania sa týkajú všetkých profesionálnych nepolitických rolí vo vnútri strany, okrem asistentov členov strany vo verejných funkciách. Transparentný výber personálneho obsadenia pre členov vo verejných funkciách je odporúčaným spôsobom.

(2) Členovia strany majú právo poznať podmienky na hodnotenie, ak to neohrozí funkčnosť, tak, byť súčasťou hodnotiacich komisii, a mať prístup k nahliadnutiu do anonymizovaných hodnotiacich hárkov ku každej obsadzovanej roli.

(3) V prípade, že obsadenie role neprebehlo výberovým konaním, alebo nebolo vykonané transparentne, zmluvu na platenú rolu alebo službu od právnickej osoby nie je možné poskytnúť na dĺžku viac než 6 mesiacov, alebo prekročiť celkovú sumu na vyplatenie v hodnote 10,000 €.

(4) Informácie k výberovým konaniam vedie a uchováva Generálny sekretár, a sprístupňuje na požiadanie členov strany bezodkladne.

(5) V týchto Stanovách sa používa jednotné rodové označenie pre zjednodušenie textu. Všetky formulácie sa vzťahujú na osoby bez ohľadu na pohlavie (predseda/predsedníčka, generálny sekretár/generálna sekretárka, poradca/poradkyňa, člen/členka, a podobne).

Článok 29.

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Tieto stanovy strany Modrá koalícia s dátumom registrácie 25.1.2018 pod registračným číslom SVS-OVR1-2018/004572 v Registri politických strán a politických hnutí na Ministerstve vnútra SR v plnom rozsahu nahrádzajú a zrušujú predchádzajúce stanovy zaregistrované dňa 25.1.2018 a všetky zmeny stanov vo forme dodatkov k stanovám, t. j. Dodatok por. č.1 zo dňa 05.06.2018, Dodatok por. č. 2 zo dňa 16.10.2019, Dodatok por. č.3 zo dňa 26.05.2020, Dodatok por. č. 4 zo dňa 09.11.2021, Dodatok Por. č.5 zo dňa 26.01.2023.

(2) Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením a účinnosť dňom ich zaregistrovania do Registra politických strán a politických hnutí na Ministerstve vnútra SR.

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail