Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Programové piliere
našej politiky

Tvorbu volebného programu chápeme ako jednu zo základných úloh politickej strany. Volebný program definuje politické a legislatívne opatrenia, pre realizáciu ktorých sa uchádzame o podporu voličov, o vašu podporu. V tomto zmysle program chápeme tiež ako formu zmluvy. Pri zvažovaní účasti vo vláde budeme vychádzať z možnosti presadiť konkrétne programové priority.

Na vytvorení volebného programu pre nasledujúce volebné obdobie intenzívne pracujeme – tak naši experti, ako aj zodpovedné politické orgány. Už dnes však vieme, že bude mať päť pilierov a jeho strategickým cieľom bude prinavrátenie Slovenska na trajektóriu reálneho dobiehania životnej úrovne ekonomicky najvýkonnejších členských štátov Európskej únie. Základným predpokladom pre naplnenie tohto cieľa je zachovanie pevného ukotvenia Slovenska v politických, ekonomických a bezpečnostných zoskupeniach, predovšetkým v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, ako aj reorganizácia riadenia štátu na princípe subsidiarity.

Zdravé Slovensko

Zdravie je základom pre spokojný život každého človeka. Je aj prvým z pilierov programu Demokratov.

Zdravie je ako kyslík. Jeho hodnotu si často uvedomujeme až vtedy, keď oň prichádzame. Právo na ochranu zdravia preto garantuje Ústava Slovenskej republiky a na základe zdravotného poistenia máme nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Zabezpečiť reálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti však považujeme za kľúčovú výzvu efektívneho fungovania štátu. Pandémia ochorenia Covid-19, ako každá kríza, nemilosrdne obnažila nedostatky v systéme našej ústavnej aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Sme svedkami dlhých poradovníkov na vyšetrenie u špecialistov, nedostatku a vysokého priemerného veku všeobecných lekárov, neefektívneho fungovania nemocníc a mnohého ďalšieho. Napraviť tento stav znamená pokračovať v prijímaní systémových reformných opatrení, ktorých cieľom je maximalizovať efektívne vynakladanie obmedzených zdrojov štátu na poskytovanie modernej a dostupnej zdravotnej starostlivosti. Konkrétne to znamená modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry, rozširovanie siete ambulancií či motiváciu mladých lekárov a lekárok pracovať na Slovensku.

Cieľom je maximalizovať vynakladanie zdrojov štátu na poskytovanie modernej a dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Súčasne platí, že najúčinnejším spôsobom odľahčenia systému zdravotnej starostlivosti je prevencia a zabezpečenie podmienok pre upevňovanie zdravia. Množstvo štúdií preukazuje, že zdravie obyvateľstva pozitívne súvisí s kvalitou životného prostredia. Faktory ako stav ovzdušia, vody, pôdy, zvukové a svetelné znečistenie, klimatické zmeny a ďalšie môžu priamo zvyšovať riziko ochorení a negatívne ovplyvňovať dĺžku a kvalitu života ľudí. Investície do ochrany životného prostredia preto považujeme za nástroj na zlepšenie zdravia obyvateľstva, ale aj na podporu zvýšenej pracovnej produktivity a atraktivity pre zahraničné investície, zvýšenie cestovného ruchu, a teda rastu ekonomiky.

Zdravé Slovensko

Vzdelané Slovensko

Výrazné zlepšenie kvality vzdelávania, vedy a výskumu považujeme za predpoklad pripravenosti na rozvoj inovácií. To je súčasne jednou z podmienok prekonania pasce stredných príjmov, a teda dobiehania ekonomicky najvyspelejších štátov. V tejto súvislosti sa sústredíme na nastavenie nového udržateľného ekonomického modelu a zníženie daňového zaťaženia práce.

Každé dieťa a mladý človek má právo na veľmi dobrých učiteľov. Pedagógovia budú stredobodom našej politiky vzdelávania.

Najlepšou rozvojovou politikou je investovanie do vzdelávania. Za kľúčové preto považujeme prispôsobiť systém vzdelávania podmienkam 21. storočia. Vieme, že kvalitné vzdelávanie bude vždy stáť na vynikajúcich a nezávislých učiteľoch a vedúcich pracovníkov v oblasti školstva. Každé dieťa a mladý človek má právo na veľmi dobrých učiteľov. Preto pedagógovia budú stredobodom našej politiky vzdelávania. 

Budeme podporovať implementáciu moderného prístupu k vzdelávaniu, ktorého výsledkom musia byť aj vzdelávacie zručnosti, sociálne a emocionálne zručnosti, samostatnosť, kritické myslenie, prispôsobivosť a podpora podnikavosti. Budeme podporovať zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl a ich spoluprácu s inovatívnymi podnikmi.

Vzdelané Slovensko

Bezpečné Slovensko

Zmena situácie v Európe v dôsledku agresie Ruska voči Ukrajine, ale aj pandémia ochorenia Covid-19 a energetická kríza, zvýraznili krehkosť hodnoty bezpečnosti. Máme jasný geopolitický kompas. Sme súčasťou slobodného demokratického sveta, členmi Európskej únie a NATO, pričom podporujeme právo Ukrajiny a ďalších demokratických štátov uchádzať sa o členstvo v týchto organizáciách. 

Zabezpečíme pripravenosť na krízy, ochranu informačného priestoru, aj našej kritickej infraštruktúry vrátane tej kybernetickej.

Považujeme za zodpovedné nebyť len konzumentom bezpečnosti, ale k jej zvyšovaniu aktívne a systematicky prispievať. Budeme presadzovať dodržiavanie záväzkov plynúcich z členstva v NATO, osobitne vyčleňovanie výdavkov na vojenskú obranu v dohodnutom podiele najmenej 2 % HDP. Zabezpečíme tak pripravenosť na krízy, ochranu informačného priestoru, aj našej kritickej infraštruktúry vrátane tej kybernetickej. 

Chceme spravodlivé a transparentné Slovensko bez korupcie. Budeme preto vytvárať podmienky pre zvyšovanie dôvery vo verejné inštitúcie a právny štát, ako aj nezávislosť súdov a orgánov činných v trestnom konaní. Budeme podporovať upevňovanie zdravého vlastenectva občanov.

Bezpečné Slovensko

Angažované Slovensko

Sme presvedčení, že v zložitom, globálne prepojenom svete, je správne podporovať smerovanie k decentralizovanej spoločnosti. Slovensko potrebuje reorganizovať fungovanie štátu, dokončiť decentralizáciu verejnej správy. Teda uskutočniť racionálnu deľbu práce a financovania medzi vládu, regionálnu samosprávu a miestnu samosprávu, a to na princípoch subsidiarity a ekonomickej efektivity. Cieľom je menej byrokracie, rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovanie, zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti, kvalitnejšie verejné služby a zlepšenie kvality zastupiteľskej demokracie. 

Menej byrokracie, zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti, kvalitnejšie verejné služby a zlepšenie kvality zastupiteľskej demokracie.

Fungovanie štátu digitalizujeme a maximalizujeme sféru rozhodovania jednotlivca o svojom živote a možnosti jeho zapojenia sa do verejného života. Využijeme enormný potenciál ľudí angažujúcich sa v regiónoch a nastavíme udržateľný systém vyrovnávania ekonomických regionálnych rozdielov.

Reorganizácia fungovania štátu zároveň uvoľní a zjednoduší priestor pre individuálne aktivity ľudí, pre podnikanie, a v neposlednom rade pre fungovanie občianskej spoločnosti. Skrátka, otvorí priestor pre angažované Slovensko. Budovanie súdržnej spoločnosti chceme začať zdola. Našimi prirodzenými partnermi budú zástupcovia samospráv a občianskej spoločnosti. 

Angažované Slovensko

Sociálne Slovensko

Súčasťou vízie Demokratov je Slovensko ako súdržná, inkluzívna spoločnosť, v ktorej má každý možnosť svojou prácou zabezpečiť seba a svoju rodinu, alebo blízkych. V ktorej má každý možnosť uspieť, a je postarané o sociálne zraniteľných ľudí, ktorí si sami nemôžu pomôcť a do ťažkej životnej situácie sa nedostali vlastným pričinením. Odkázaný človek musí dostať pomoc bez ohľadu na to, či má podporujúcu rodinu alebo aktívne okolie. 

Skutočnou pomocou človeku nie je dočasne poskytnúť príspevok, ale posunúť ho, pripraviť na budúcnosť, vrátiť ho do spoločnosti.

Považujeme za správne, aby sa sociálna politika z dlhodobého hľadiska neorientovala len na rôzne dávky a nepodporovala mentalitu závislosti. Skutočnou pomocou človeku nie je dočasne poskytnúť príspevok, ale posunúť ho, pripraviť na budúcnosť, vrátiť ho do spoločnosti.
Zistenia analýz dlhodobých trendov prakticky vo všetkých štátoch Európskej únie predpokladajú v najbližších desiatich rokoch rast podielu starších ľudí v spoločnosti. Slovensko nie je výnimkou a aktuálny systém sociálneho zabezpečenia a služieb nezodpovedá perspektíve narastajúceho dopytu. Budeme preto podporovať vytvorenie udržateľného systému integrovanej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, rešpektujúcom individuálne potreby ľudí, ich dôstojnosť a uprednostňujúci integráciu do prirodzeného prostredia.

Sociálne Slovensko

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail