Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Politická vízia

Naša vízia (2030):

Slovensko je pokojným, bezpečným a prosperujúcim domovom pre každého z jeho obyvateľov. Pokoj je založený na dôvere a spolupráci v decentralizovanej spoločnosti, ktoré sú ovocím dobre fungujúcej demokracie, bezpodmienečného rešpektu k ľudským právam, a tiež spoľahlivo fungujúceho právneho štátu.

Bezpečnosť štátu je garantovaná výborne vycvičenou a vybavenou profesionálnou armádou, ale najmä pevným ukotvením v transatlantickom systéme kolektívnej bezpečnosti NATO. Ekonomická, sociálna a kultúrna prosperita Slovenska pramení zo zapojenia do najvyspelejšieho ekonomického a politického integračného zoskupenia na svete, Európskej únie.

Možnosti, ktoré sa Slovensku v európskej a globálnej deľbe práce otvárajú, dokáže efektívne využívať vďaka kvalitnému systému školstva, digitalizovanej informačnej spoločnosti, spoľahlivému zdravotnému a sociálnemu systému či ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému využívaniu obnoviteľných prírodných zdrojov.

Dobré meno Slovenska, ako kvalitne spravovaného, solidárneho a medzinárodnému právu oddaného štátu, je zdrojom hrdosti a vlastenectva jeho občanov.

Zdravé Slovensko

Hodnoty, ktoré vyznávame:

Zdravie je základom pre spokojný život každého človeka. Je aj prvým z pilierov programu Demokratov.

Veríme, že demokracia potrebuje demokratov. Ľudí nielen oddaných hodnotám slobody, spravodlivosti, solidarity a rovnosti v ľudskej dôstojnosti, ale aj ochotných priložiť ruku k dielu v prospech celej spoločnosti.

Veríme, že ozbrojené vystúpenie proti zahraničnému aj domácemu fašizmu v Slovenskom národnom povstaní a zvrhnutie komunistického režimu v novembri 1989 sú najdôležitejšími míľnikmi novodobých dejín Slovenska, na ktoré sme hrdí.

Demokracia potrebuje demokratov a ľudí ochotných priložiť ruku k dielu v prospech celej spoločnosti

Veríme, že sloboda a zodpovednosť sú dve strany tej istej mince. Ak sloboda je základným predpokladom dôstojnosti človeka, potom zodpovednosť je jej vyjadrením.

Veríme, že liberálna demokracia je najlepšou z mysliteľných foriem vlády, pretože najplnšie zodpovedá právu každého jednotlivca spoluurčovať usporiadanie verejného života, uvoľňuje tvorivý potenciál človeka v prospech rozvoja spoločnosti a chráni ľudské práva.

Veríme, že cestou k spoločnému prospechu je spolupráca, nie konfrontácia. Súťaž myšlienok a programov, nie súperenie vytvárajúce umelé hranice medzi ľuďmi a národmi.

Veríme, že v zložitom, globálne prepojenom svete je správne podporovať smerovanie k decentralizovanej spoločnosti. Moderná spoločnosť sa stala príliš veľkou, zložitou a centralizovanou. Digitálna transformácia poskytuje nástroje, ktoré umožňujú vykonať reorganizáciu fungovania štátu tak, aby bol efektívnejší, pružnejší a maximalizoval sféru rozhodovania jednotlivca o svojom živote a možnosti jeho zapojenia sa do života občianskej spoločnosti.

Spolupráca, nie konfrontácia. Súťaž myšlienok a programov, nie súperenie vytvárajúce umelé hranice medzi ľuďmi a národmi.

Veríme, že je správne posilňovať dôveru ľudí v budúcnosť. Aj keď nie všetko je možné dokonale predvídať, úlohou spoločnosti je vytvárať podmienky, aby každý mal možnosť svojou prácou zabezpečiť seba a svoju rodinu, alebo blízkych. Aby každý mal možnosť uspieť, a aby bolo postarané o najslabších.

Veríme v silu právneho štátu. Demokracia musí byť vládou zákona, nie vládou zákonom. Súčasťou právneho štátu sa musí stať aj právo na rozhodnutie nezávislého a nestranného súdu (bez §363 Trestného poriadku).

Veríme v nezastupiteľnú dôležitosť slobody slova a úlohu médií pri zabezpečovaní práva na poskytovanie a šírenie informácií. Podporujeme primeranú reguláciu platforiem internetových sociálnych sietí na úrovni politík Európskej únie pre bezpečnejší online priestor pre používateľov a elimináciu hybridných dezinformačných hrozieb.

Veríme, že základnou úlohou politickej strany je programová činnosť. Pripraviť program smerovania štátu je predpokladom získania dôvery voličov pre jeho presadenie. Prípadná účasť vo vláde musí vychádzať z možnosti presadiť konkrétne programové priority, nie zo samoúčelnej túžby účasti na vláde.

Veríme, že Slovensko môže existovať len ako demokratický sekulárny štát rešpektujúci ľudské práva.

Princípy, ktorými sa riadime:

Nevedieme kultúrne vojny, ani osobné útoky.
Nekradneme a hovoríme pravdu.
Sme zrozumiteľní a predvídateľní.

Chceme štíhly, efektívny
a nie drahý štát.

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail