Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Časť I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Časť I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1.

Program, ciele činnosti a hodnoty strany

(1) Cieľom Demokratov je zabezpečiť pokojný, bezpečný a prosperujúci domov pre každého občana
Slovenskej republiky. O poverenie realizovať svoj program sa Demokrati uchádzajú v slobodných
voľbách. Účasť strany na riadení štátu sa bude zakladať na možnosti presadiť konkrétne
programové priority a ciele a zároveň zabezpečiť politickú stabilitu štátu.
(2) Fungovanie strany je založené na princípoch integrity, tímovej spolupráce, zdieľaní vedomostí,
vzájomného rešpektovania, inovatívnosti a otvorenosti.
(3) Ako Demokrati:
a) nadväzujeme na generácie demokratov (M. Hodža, M. R. Štefánik, Š. Osuský, J. Lettrich)
chápajúcich národný záujem Slovenska v ukotvení v západoeurópskej kultúrno-civilizačnej
tradícii; bezpečnú budúcnosť a prosperitu Slovenska spájame s integračnými zoskupeniami
slobodných a demokratických štátov ako sú Európska únia a Organizácia Severoatlantickej
zmluvy; podporujeme pokračovanie integrácie Európskej únie aj jej rozširovanie o ďalšie štáty
spĺňajúce kritériá;
b) nadväzujeme na myšlienkové dedičstvo 17. novembra 1989; presadzujeme budovanie
otvorenej tolerantnej spoločnosti, rešpekt k základným ľudským právam a slobodám, rovnosť
pred zákonom, solidaritu, trhovú ekonomiku, európsku identitu a chápanie politiky ako
verejnej služby;
c) hlásime sa k vystúpeniu proti zahraničnému aj domácemu fašizmu v Slovenskom národnom
povstaní; netolerujeme diskrimináciu, rasizmus vrátane antisemitizmu a nenávistné prejavy,
považujeme ich za nezlučiteľné s víziou budovania Slovenska ako pokojného a bezpečného
domova pre každého;
d) hájime liberálnu demokraciu, ako najlepšiu z mysliteľných foriem vlády, pretože najplnšie
zodpovedá právu každého jednotlivca spoluurčovať usporiadanie verejného života a uvoľňuje
tvorivý potenciál človeka v prospech rozvoja spoločnosti;
e) posilňujeme dôveru ľudí v budúcnosť; podporujeme vytváranie podmienok, aby každý mal
možnosť svojou prácou zabezpečiť seba a svoju rodinu, alebo blízkych. Aby každý mal možnosť
uspieť, a aby bolo postarané o najslabších;
f) veríme v silu právneho štátu; fungujúca demokracia musí byť predvídateľnou vládou zákona,
nie vládou zákonom; súčasťou právneho štátu sa musí stať aj právo na rozhodnutie nezávislého
a nestranného súdu;
g) konáme tak, aby občania dôverovali fungujúcim verejným inštitúciám; budeme presadzovať
rozširovanie možnosti uplatňovať právo na dobrú správu vecí verejných;
h) vytvárame podmienky pre nestrannosť, profesionalitu a akcieschopnosť verejných inštitúcií,
ktoré majú ochranu verejného záujmu, rovnosť pred zákonom a kontrolu výkonnej moci
presadzovať z úradnej a zákonnej povinnosti;
i) presadzujeme opatrenia posilňujúce transparentnosť konania a rozhodovania orgánov
verejnej moci a obmedzujúce možnosť ich zneužívania na osobný, podnikateľský či stranícky
prospech;
j) chápeme a garantujeme nezastupiteľnú rolu slobody slova a úlohu médií pri zabezpečovaní
práva na poskytovanie a šírenie informácií; podporujeme primeranú reguláciu platforiem

internetových sociálnych sietí na úrovni politík Európskej únie pre bezpečnejší online priestor
pre používateľov a elimináciu hybridných dezinformačných hrozieb;
k) v zložitom, globálne prepojenom svete podporujeme smerovanie od centralizovanej
k decentralizovanej spoločnosti; digitálna transformácia poskytuje nástroje, ktoré umožňujú
reorganizovať fungovanie štátu tak, aby bol efektívnejší, pružnejší a maximalizoval sféru
rozhodovania jednotlivca o svojom živote a možnosti jeho zapojenia sa do života občianskej
spoločnosti;
l) presadzujeme sociálne, environmentálne aj regionálne vyvážený ekonomický rozvoj
Slovenska; podporujeme politiky zamerané na znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov
regiónov;
m) podporujeme také nastavenie daňového systému, ktorý prispieva k budovaniu súdržnej
spoločnosti, dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ale zároveň neuberá kyslík podnikaniu
a ekonomickej výkonnosti;
n) presadzujeme prehľadný a adresný sociálny systém, na ktorého podporu a pomoc sa ľudia
budú môcť spoľahnúť; zároveň podporujeme aktivitu ľudí a ochotu niesť zodpovednosť;
fungujúci sociálny systém je podporou výkonnej ekonomiky, ktorá vytvára možnosti zvyšovať
kvalitu sociálneho systému a umožňuje dôstojný život a podporu ľudí, rodín a komunít;
o) považujeme kvalitné vzdelanie za kľúč k lepšiemu životu a k možnosti plného využitia
potenciálu človeka na prospech spoločnosti; zároveň je základom a najlepšou zárukou
konkurencieschopnosti ekonomiky Slovenska; podporujeme reformy vedúce k vytvoreniu
vysokokvalitného verejného vzdelávacieho systému dostupného každému;
p) podporujeme zásadné zlepšenie kvality aj dostupnosti sociálnych a zdravotných služieb;
podporujeme politiky smerujúce k dosiahnutiu komplexného cieľa zvýšiť strednú dĺžku života
na Slovensku najmenej na úroveň priemeru členských štátov Európskej únie;
q) podporujeme vytváranie atraktívneho podnikateľského prostredia prostredníctvom
predvídateľných pravidiel, kvalitných verejných služieb a odstraňovaním neúčelných
byrokratických bariér;
r) podporujeme digitálnu transformáciu ekonomiky Slovenska, transfer znalostí a zručností v
rámci ekonomiky, vytváranie podmienok pre vznik inovatívnych podnikov s produktami
a službami s vysokou pridanou hodnotou, posilnenie domácej kúpnej sily a rozvoj ekonomiky
služieb;
s) podporujeme adaptáciu na zmenu klímy vrátane udržateľného využívania obnoviteľných
zdrojov; podporujeme environmentálne a spoločensky zodpovedné podnikanie; podporujeme
zelenú transformáciu (Európsku zelenú dohodu) s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do
roku 2050 a vybudovať moderné a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce
zdroje.

Článok 2.

Vznik a právne postavenie, názov, skratka a sídlo

(1) Politická strana Demokrati (ďalej v texte iba „strana“) je založená v súlade s Ústavou Slovenskej
republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
(2) Strana je právnickou osobou založenou podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a
politických hnutiach v znení neskorších predpisov a vznikla zápisom do registra strán vedenom
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(3) Názov politickej strany je Demokrati.
(4) Skratku strana nepoužíva.
(5) Strana má sídlo v Bratislave, Slovenská republika. Adresu strany určuje Republikové
predsedníctvo strany.

Článok 3.
Územná pôsobnosť
(1) Strana vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky.
(2) Strana je právnickou osobou. Strana je dobrovoľným združením občanov Slovenskej republiky a
občanov iných členských štátov Európskej únie, ktoré vykonáva svoju činnosť v súlade s Ústavou
Slovenskej republiky a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej republiky a v súlade so svojím programom a cieľmi činnosti.
(3) Činnosť strany a jej členov upravujú Stanovy.

Powered by BetterDocs

Zdieľajte